MANOR HOUSE SHIMADU SHIGETOMISOU/岛津庄园 重富庄

Kagoshima,

2014

Photo by Yoshio Shiratori